امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ظرفيت هاي توليدي موجود در سايت مجموعه تهران و مشهد، توليد در مقياس انبوه (بيش از 1300 تن در سال) را فراهم نموده است.بسته به ميزان ماده موثره دارويي مورد نياز، اين شرکت توانايي توليد اکثريت موارد اوليه دارويي در مقياس يک کيلوگرم تا 1500 تن را دارا مي باشد