امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اين مجموعه با توجه به دو دهه تجربه پرسنل شرکت و گنجينه غني از دانش فني توليدات آلي و معدني مختلف مي تواند با ارائه کنندگان دانش فني به صورت تهاتري وارد مذاکره شود.

تکنولوژي آماده تهاتر

· لاموتريجين

· دي متيل آنيلين به تري متيل فنيل آمونيوم کلراید

دانش هاي فني مورد نياز

· سولفاتيازول

· سولفاستاميد

· پلت هاي جديد