امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارزش ها

 

ت....... توسعه متوازن و پايدار شرکت با تکيه بر استانداردها کيفي صنعت دارو

م......... مسئوليت پذيري در قبال ذينفعان، حفظ سلامت کارکنان و رعايت الزامات زيست محيطي

ا...........اعتلاء اخلاق حرفه اي کسب وکار، شايسته سالاري و توانمندسازي کارکنان

د.........دانش محوري و حرکت به سمت سازمان يادگيرنده