امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تولید مواد اولیه دارویی از الزامات توسعه پایدار درحوزه سلامت و حرکت به سمت استقلال کشور می باشد. بر همین اساس برنامه ریزی جهت رشد کیفی و کمی تولید و استفاده بهینه از امکانات موجـــود و توسعــــه محصولات جدید به همراه حضور موثر و مداوم در بازارهای جهانی از اهداف اساسی شرکت می باشد، بدیهی است جهت محقق شدن اهداف مذکور ، الزامات خاص خود را می

طلبد که امید است با آموزشهای مداوم و کسب مهارتهای لازم به سمت شکوفایی بیشتر حرکت کنیم.