امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: انروفلوکساسین


:ساختار خطی مولکولیC19H22FN3O3


نام خانواده: آنتیوبیوتیک


جرم مولکولی: 359/39 

CAS شماره:  6-60-93106


موارد کاربرد: مورد استفاده در داروهای دامپزشکی برای درمان حیوانات مبتلا به برخی عفونت های باکتریایی.


شکل دارو: پودر