امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: هیدروکسی کلروکین سولفات


:ساختار خطی مولکولیC18H28ClN3O5 


نام خانواده: ضد ویروس


جرم مولکولی: 434/0 

CAS شماره:  4-36-747


موارد کاربرد: برای علائم آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز دیسکوئید یا سیستمیک استفاده می شود.


شکل دارو: پودر