با توجه به ظرفيت توليد انبوه ايجاد شده در شرکت در مقاطع مختلف، امکان ارائه خدمات توليدي به صورت پيمانکاري جهت شرکت هاي سازنده مواد موثره داروئي فراهم گرديده است .

اين نوع از همکاري جهت توليد در مقياس هاي 1 کليوگرم تا 1000 کيلوگرم فراهم مي‎باشد.