دکتر علی باغبانیان            رئیس هیئت مدیره

 دکتر علیرضا زهرائی         مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

غلامرضا پروین                 معاونت مالی ومنابع انسانی وعضوموظف هیات مدیره

دکتر علی خلج                  عضو هیئت مدیره

دکتر محمد امین عادل      عضو هیئت مدیره