مهندس حمیدرضا علیپور مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
 دکتر علی باغبانیان رئیس هیئت مدیره
 آقای حسین اسلامی معاونت مالی واقتصادی وعضو هیئت مدیره
 دکترجواد وردی عضو هیئت مدیره
 دکتر محمد امین عادل عضو هیئت مدیره