آگهی دعوت به مجمع  عمومی عادی سالیانه-تاریخ درج 96/02/23

پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران -درج خبر 960123

اعلام پذیره نویسی سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(سهامی عام )- دنیای اقتصاد -95/11/13

اعلام پذیره نویسی سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(سهامی عام )-ابرار اقتصادی-95/11/13

اعلام پذیره نویسی سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(سهامی عام )-روزنامه اطلاعات-درج:95/11/13