صورتهای مالی عملکرد سال 96

 

تاریخ درج 97/02/20

پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده سهامداران -درج خبر 960123

آگهی دعوت به مجمع  عمومی عادی سالیانه-تاریخ درج 96/02/23

اعلام پذیره نویسی سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(سهامی عام )-ابرار اقتصادی-95/11/13