امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: اس امپرازول پلت


:ساختار خطی مولکولیC34H36MgN6O6S2 · 3H2O


نام خانواده: مهار کننده های پمپ پروتون


جرم مولکولی: 767/17 

CAS شماره:  7-09-217087


موارد کاربرد: مهار کننده های پمپ پروتون (PPI) که باعث تولید اسید توسط معده       می شوند  .


شکل دارو: پلت