امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو:تبائین 


:ساختار خطی مولکولیC19H21NO3


نام خانواده: آلکالوئید


جرم مولکولی: 311/37

CAS شماره:  115-37-7


موارد کاربرد: به عنوان ماده اولیه برای سنتز اکسی کدون، اکسی مورفون،   بوپرنورفین، نالوکسون و مواد مخدر نیمه سنتتیک مورد استفاده قرار می گیرد.


شکل دارو:پودر 

 

اطلاعات بیشتر: