امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو:اکسی کدون هیدروکلرید 


:ساختار خطی مولکولیC18H22ClNO4


نام خانواده: مخدر، مسکن 


جرم مولکولی: 827/351

 شماره:3-90-124


موارد کاربرد:برای کمک به تسکین درد متوسط تا شدت شدید استفاده می شود


شکل دارو:پودر