امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: کدئین فسفات همی هیدرات


:ساختار خطی مولکولیP 7NO 24H 18C


نام خانواده: آلکالوئید


جرم مولکولی: 37/406

CAS شماره:  6 -62- 41444


موارد کاربرد: داروی مخدر، ضد درد و ضد سرفه


 شکل دارو:پودر و کریستال