امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: متادون هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیONCl 28H 21C


نام خانواده: مخدر


جرم مولکولی:  345/911 

CAS شماره:  5-90-1095


موارد کاربرد: داروی  ضد مواد مخدر


شکل دارو: پودر و کریستال