امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: اپیوم تینکچر


:ساختار خطی مولکولیC17H19NO3


نام خانواده: آلکالوئید


جرم مولکولی:  - 

CAS شماره:  8008-60-4


موارد کاربرد: برای درمان اسهال استفاده می شود


شکل دارو: شربت