امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: فولکدین


:ساختار خطی مولکولیC23H30N2O4


نام خانواده: مخدر، ضد سرفه


جرم مولکولی:  398/55 

CAS شماره:  509-67-1


موارد کاربرد:برای سرفه خشک استفاده می شود


شکل دارو: پودر