امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: ترامادول هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC16H26ClNO2


 نام خانواده: مخدر و مسکن


جرم مولکولی:  299/839 

CAS شماره:  36282-47-0


موارد کاربرد: برای کمک به تسکین درد متوسط تا شدت شدید استفاده می شود


شکل دارو: پودر