امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: سیپروفلوکساسین هیدروکلرید


:ساختار خطی مولکولیC17H19ClFN3O3


نام خانواده: آنتیوبیوتیک


جرم مولکولی: 367/805 

CAS شماره:  0-32-86393


موارد کاربرد: برای درمان انواع عفونت های باکتری استفاده می شود


شکل دارو: پودر