امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام دارو: لوفلوکساسین همی هیدرات


:ساختار خطی مولکولیC18H20FN3O4 .1/2H2O


نام خانواده: فلوئوروکوئینولین


جرم مولکولی: 370/38 

CAS شماره:  0-71-138199


موارد کاربرد: مورد استفاده برای درمان عفونت های باکتریایی خاص.


شکل دارو: پودر